خط مشی کیفیت در پاپ رایانه

  • ارتقاء شاخص های فنی در کیفیت خدمات و فروش
  • بهبود مستمر در ارائه خدمات به مشتریان
  • افزایش سطح رضایت مشتریان از طریق درک نیازها و خواسته ها و همچنین پاسخ گویی به هنگام و موثر
  • ارتقاء سطح دانش ، مهارت و شایستگی نیروهای انسانی و جلب مشارکت آنها به عنوان ارزشمندترین سرمایه های سازمان
  • ایجاد فضای مناسب جهت پرورش خلاقیت و نوآوری
  • بهبود مستمر و نوآوری در طراحی و اجرای فرآیندها و نرم افزار های سازمان